1. Empresa organitzadora del sorteig

L’entitat organitzadora d’aquest sorteig és l’empresa Finques Rodés S.L, companyia amb CIF B60526860 i amb domicili social en Gran Via de les Corts Catalans, 653, 08010, Barcelona.

2.Objecte del sorteig

L’objecte de la present promoció és donar a conèixer l’organització de Finques Rodés a través del seu

perfil oficial en Instagram https://www.instagram.com/finquesrodes/ 3.Àmbit geogràfic i participants

Podran participar en la promoció totes les persones físiques, residents a la província de Barcelona, majors de 18 anys.

4. Gratuïtat

La present campanya promocional té caràcter gratuït, de tal manera que la participació i obtenció de premis no implica cap cost per als participants.

5.Durada
La promoció s’iniciarà el 29, novembre del 2021 i finalitzarà el 13, desembre del 2021 a les 23.59 hores (CET), en els nostres perfils oficials d’Instagram.

6. Premi
Se sortejarà concretament el lot del cel, de l’empresa Lots del Maresme. La imatge que acompanya aquest sorteig és la que es correspon amb el contingut del premi. El guanyador caldrà que reculli el premi a Finques Rodés.

7. Mecànica de la promoció

7.A.-Participació: Els usuaris podran participar en el perfil oficial de Finques Rodés en Instagram (https://www.instagram.com/finquesrodes/ ). Per a participar en la promoció els interessats hauran obligatòriament:

  1. Accedir al perfil oficial d’EMPRESA en Instagram
  2. El dia 29, novembre del 2021 , Finques Rodés publicarà en el seu perfil oficial d’Instagramuna imatge i un text que explicaran la mecànica de l’Acció.
  3. Per a participar, l’usuari haurà de ser seguidor del nostre perfil oficial en Instagram oconvertir-se en un nou si encara no ho és, i seguir també el compte @lotdelmaresme. Haurà de continuar sent seguidor fins al moment del sorteig.
  1. Haurà de donar a m’agrada a la publicació del present sorteig relacionada amb el qual es trobi en aquest perfil.
  2. Haurà d’esmentar, almenys, a un altre compte personal en els comentaris.
  3. Podrà participar amb tants comentaris com es desitgi.
  4. El simple fet de ser seguidor del perfil de Finques Rodés en Instagram, haver donat am’agrada a la publicació que anuncia el sorteig i haver comentat esmentant un altre compte en la publicació que anuncia el sorteig, suposarà l’acceptació de les presents bases.

7.B.- Difusió: El simple fet de seguir el perfil d’Instagram de Finques Rodés suposa l’acceptació expressa de les presents bases per part dels participants i autoritzen a difondre públicament la seva participació en el sorteig, incloent el seu nom d’usuari i foto de perfil del compte participant. Aquesta difusió es podrà realitzar en els seus perfils oficials en Xarxes Socials, pàgina web o altres formats digitals, autoritzant a Finques Rodés perquè divulgui o publiqui la seva participació en el sorteig.

7.C-Selecció del guanyador: Una vegada finalitzada la promoció, el 13, desembre del 2021, Finques Rodés utilitzarà l’aplicació https://sorteiogram.com/ per a triar al guanyador de manera aleatòria, entre tots els participants que compleixin els requisits per a participar en la promoció. Si el guanyador seleccionat per l’aplicació no complís amb tots els requisits descrits en l’apartat 7A d’aquestes bases, es triarà un nou guanyador mitjançant la mateixa aplicació https://sorteiogram.com/ .

8. ANUNCI DELS GUANYADORS

8.1 Una vegada finalitzat l’acte de selecció del guanyador/a, el 14, desembre del 2021, es publicarà en el compte oficial d’Instagram al guanyador/a del lot, posant-nos en contacte amb ell/ella a través del seu perfil d’Instagram per missatge privat.
8.2 Per a acceptar el premi, el guanyador/a haurà d’enviar un missatge privat a la xarxa social Instagram a Finques Rodés indicant el seu nom complet, DNI, adreça de lliurament i correu electrònic.

8.3 Finques Rodés es posarà en contacte amb el guanyador/a a través de missatge privat en la xarxa social, sol·licitant-li dades addicionals per a la correcta gestió del premi i comprovació de la seva identitat i majoria d’edat (DNI escanejat).
8.4 Si en el termini de set dies naturals el guanyador no s’hagués posat en contacte amb Finques Rodés per a acceptar el premi, aquest premi s’adjudicarà a un nou guanyador obtingut mitjançant l’eina https://sorteiogram.com/ i així successivament.

9. EXCLUSIÓ. Finques Rodés es reserva el dret d’excloure a aquells participants que fessin un ús fraudulent dels mitjans de participació. No podran participar en la promoció i, per tant, resultar guanyadors, les següents persones:

a) Queden exclosos de participar en el sorteig els empleats de les empreses del grup.
b) Agències que estiguin relacionades amb la promoció o que tinguin qualsevol altre gènere de relació comercial amb Finques Rodés.

c) Finques Rodés es reserva el dret d’eliminar i/o retenir les participacions a qualsevol usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present Promoció, o que vulneri les condicions generals de contractació d’Instagram.
D’aquesta manera s’entendrà, sense caràcter taxatiu i tancat, que es produeix frau, quan:

a) l’usuari proporcioni dades falses o incompletes.
b) s’utilitzi o desenvolupi qualsevol tipus de programa informàtic que faciliti l’alteració o modificació dels programes informàtics que regeixen el funcionament de les promocions.
c) es vulnerin les condicions d’ús (https://help.instagram.com/478745558852511 ) o els principis de la comunitat (https://help.instagram.com/477434105621119/ ) de la plataforma Instagram.

Finques Rodés , pretén que tots els usuaris concursin en igualtat de condicions en cadascuna de les promocions i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per això, qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes Bases, donarà lloc a la desqualificació del participant de la promoció.

10. – Dades personals, autorització i propietat intel·lectual

Els participants consenten el tractament de les seves dades personals pel simple fet de participar en el sorteig, sent el consentiment en participar en aquest sorteig la base de legitimació dels tractaments.
Les dades de caràcter personal que es facilitin han de ser veraços, actuals i propis.

Responsable del Tractament: L’entitat corresponsable del tractament de les dades personals són Finques Rodés i el correu electrònic de contacte ( info@finquesrodes.cat ).

Finalitats i legitimació: Les dades personals que els participants facilitin per a participar en el sorteig, així com aquells que es puguin generar en el futur o per a l’obtenció/gaudeixi del premi seran tractats, basant-nos en el seu consentiment, per a les següents finalitats:
(i) Poder realitzar el manteniment, compliment, desenvolupament i gestió d’aquest SORTEIG;

(ii) Contactar amb els guanyadors i publicar el seu nom d’usuari en el compte/perfil de Finques Rodés en Instagram com a guanyadors del sorteig, incloure el seu nom i imatge en la xarxa de pàgines web i xarxes socials de Finques Rodés, així com en notes/comunicats de premsa i/o en qualsevol material publicitari o promocional que sigui elaborat per Finques Rodés; comprovació del compliment de les condicions per a ser participant i guanyador; fer lliurament dels premis; complir les obligacions fiscals.

També es tractaran les dades personals del participant i de terceres persones que s’incloguin en les seves fotografies/vídeos/textos de participació en la promoció per a la seva publicació en els mitjans de comunicació utilitzats per Finques Rodés, xarxes socials i pàgines web per a donar publicitat sobre la promoció.

Si no està d’acord amb el tractament de les seves dades personals per a aquesta finalitat comercial i promocional, li preguem que s’abstingui de continuar el procés de participació en la promoció.
Els participants i els guanyadors consenten els tractaments de dades personals descrites pel simple fet de participar en el sorteig, sent el consentiment en participar en aquest sorteig la base de legitimació dels tractaments.

Les dades de caràcter personal que es facilitin han de ser veraços, actuals i propis. Destinataris: No se cediran dades a tercers excepte obligació legal.

Termini conservació: Les dades de participació seran tractats fins que acabi aquest sorteig

Drets: Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, remetent còpia del seu DNI mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça d’email: info@finquesrodes.cat i poden oposar-se a la recepció de comunicacions comercials per mitjans electrònics mitjançant l’enviament d’un correu electrònic amb la paraula “BAIXA” en l’assumpte a l’adreça: info@finquesrodes.cat

Qualsevol reclamació sobre el tractament de les seves dades haurà de ser presentada davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid (www.agpd.es).

Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades personals en el link “Política de Privacitat”

11. – Altres consideracions aplicables

11.1.- Identificació: La identitat dels participants i guanyadors s’acreditarà exclusivament per mitjà de documents oficials (DNI o passaport).

11.2.- Dret d’exclusió: Finques Rodés es reserva el dret d’eliminar justificadament a qualsevol usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció.

11.3.-Limitació de responsabilitat:

a) Finques Rodés, no és responsable de les interrupcions o fallades en Internet, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals. En cas de produir-se problemes o incidències d’aquest tipus, Finques Rodés, farà tot el que sigui a la seva mà per a corregir-les al més aviat possible, però no pot assumir cap responsabilitat sobre aquest tema.

b) Finques Rodés, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, malgrat les mesures de seguretat adoptades, poguessin deure’s a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.

11.4.-Compliment de la normativa d’Instagram:
c) Instagram, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, malgrat les mesures de seguretat adoptades, poguessin deure’s a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris.
d) Aquesta promoció no està patrocinada, avalada ni administrada per Instagram ni associada de cap manera a la plataforma.

11.5.-Premis: Els premis lliurats no seran susceptibles de canvi, alteració o compensació a petició dels guanyadors. El premi que s’atorga per concurs és intransferible, és a dir, en el cas que per qualsevol circumstància el premiat no pogués o volgués acceptar el premi, o renunciés a aquest, Finques Rodés procedería a designar el següent guanyador en reserva. En el cas que els altres guanyadors en
reserva al seu torn no acceptessin o renunciessin al premi, aquest es declararà desert. En acceptar el premi, el guanyador assumeix totes les despeses en els quals incorri, excepte els quals expressament estiguin inclosos en la promoció en qüestió, així com la responsabilitat que es pugui derivar de la recollida i utilització d’aquest premi. En tal sentit, el guanyador serà responsable de tots els impostos reportats o despeses que no s’esmentin específicament en aquestes bases.

11.6.- Retenció fiscal: En el seu cas, als premis de la present promoció, els seran aplicable la normativa en matèria d’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Renda de no residents i altres textos legals en matèria fiscal. En aquest sentit, l’obtenció d’un premi d’aquest tipus podria constituir per al guanyador un guany patrimonial a l’efecte d’IRPF, en donar lloc a una variació en el valor del seu patrimoni posada de manifesta per una alteració en la seva composició. El guanyador del premi quedarà sotmès al compliment de totes les obligacions fiscals establertes per la legislació vigent aplicable, en el seu cas, sent del seu càrrec exclusiu el pagament d’aquestes.

11.7. – Acceptació de les bases: S’informa els possibles participants que el simple fet de participar en la present promoció implica l’acceptació expressa i sense reserves de les presents bases, així com la submissió a les decisions interpretatives que de les mateixes efectuï la companyia organitzadora. Les següents bases seran publicades en la web http://finquesrodes.cat

11.8. Modificacions i/o annexos: Finques Rodés es reserva el dret a realitzar modificacions o a afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premis, sempre que les mateixes estiguin justificades o no perjudiquin els participants, i es comuniquin a aquests degudament. Aquestes modificacions es comunicaran en els mateixos mitjans de difusió de les presents bases.

11.9.- Legislació aplicable: Aquesta promoció es regeix per la legislació vigent a Espanya i per les presents Bases.