FINQUES RODES SL en el seu model d’organització i gestió ha habilitat un Canal Ètic amb eficàcia preventiva que possibilita la detecció d’actes o conductes que puguin resultar contraris a la normativa general o sectorial que li sigui aplicable de conformitat amb el Codi Penal quan imposa la obligació de “informar de possibles riscos i incompliments a l’organisme encarregat de vigilar el funcionament i l’ observança del model de prevenció

El Canal Ètic està habilitat per a tots els membres que formen part de la nostra entitat i/o tercers que puguin posar en coneixement de l’organització l’existència d‟alguna debilitat procedimental i organitzativa que pugui derivar en un risc penal o la comissió o omissió d’un fet delictiu.

FINQUES RODES SL garanteix la confidencialitat, l’anonimat i la inexistència de represàlies de cap mena cap a la persona que hagués posat els fets en coneixement. Les dades es conservaran al sistema únicament durant el temps imprescindible per esbrinar els fets denunciats. En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la introducció de les vostres dades de caràcter personal, la nostra organització procedirà a la seva supressió del sistema. Si fos necessària la seva conservació per continuar la investigació, la nostra organització podrà continuar tractant les seves dades en un entorn diferent que correspongui legalment.

Es podran comunicar les denúncies per qualsevol de les següents canals habilitats a la organització:

  • Correu electrònic a la següent adreça: ALBERT.RODES@FINQUESRODES.CAT
  • Model de comunicació d’ indici o sospita de conducta delictiva que es podrà obtenir en format físic o digital sol·licitant-lo a les oficines de l’ organització.
  • Emplenament del Formulari web Canal Ètic a la pàgina de l’ entitat: WWW.FINQUESRODES.CAT

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.

Si s’identifica, d’acord amb la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de FINQUES RODES SL, amb NIF B60526860 amb domicili social a GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 653 BAIXOS 08010, BARCELONA amb la finalitat de gestionarla seva comunicació, adoptar les mesures correctives corresponents i, en cas que sigui necessari, informar-lo sobre el resultat del procediment.

La legitimació de base per aquest tractament és el consentiment atorgat pel’ demandant.

FINQUES RODES SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per aclarir els fets denunciats. En tot cas transcorreguts tres (3) mesos es procedirà a la destrucció de les dades facilitades llevat que siguin investigades en un entorn legal diferent.

Així mateix, s’informa que es procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic: INFO@FINQUESRODES.CAT

També es pot adreçar a l’Autoritat de Control, en aquest cas l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per presentar la reclamació que consideri oportuna.

En darrer lloc, el/la denunciant/da atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment.