5 millores que incrementaran la sostenibilitat del teu habitatge

Tenir un habitatge sostenible s’està convertint cada cop més en una necessitat, no només per obtenir un estalvi en el consum, sinó perquè incideix directament en el nostre benestar i, a més, tenen un impacte positiu al medi ambient.

A Finques Rodés t’expliquem quines són les cinc millores que incrementaran la sostenibilitat del teu habitatge.

1. Millorar l’aïllament tèrmic

És un dels punts fonamentals per poder aconseguir una llar sostenible. Per això, és important revisar i millorar l’aïllament de terra, sostre i parets, amb l’objectiu de conservar millor la temperatura durant tot l’any i reduir el consum de calefacció i aire condicionat.

2. Finestres eficients

És juntament amb l’aïllament tèrmic, una de les millors reformes que cal fer en un habitatge en matèria d’eficiència energètica. El millor és instal·lar finestres de doble i triple vidre, que a més d’aïllar tèrmicament també ajuden a aïllar acústicament de l’habitatge.

3. Comprovar la il·luminació

Una bona il·luminació no només ajuda a millorar un ambient, sinó que també pot ser una cosa important en qüestió de sostenibilitat, les bombetes LED poden reduir fins a un 90 % el consum respecte a les halògenes, a més de ser més duradores.

4. Reduir el consum d’aigua

Juntament amb la il·luminació, la reducció del consum d’aigua suposa un fort impacte en un entorn i en les factures, per això, cal apostar per la instal·lació d’airejadors a les aixetes o aixetes termostàtiques, així com incloure cisternes de doble descàrrega.

5. Apostar per instal·lacions domòtiques

Incloure tecnologia a casa per facilitar-nos el dia a dia i poder controlar diferents dispositius, incloent-hi la il·luminació o les persianes, ajuda a controlar l’eficiència d’una llar.

Totes aquestes mesures no només milloraran la sostenibilitat a l’habitatge i incrementaran el nostre benestar personal i l’estalvi econòmic, sinó que, a més, aconseguiran revaloritzar el preu del nostre immoble.

5 mejoras que incrementarán la sostenibilidad de tu vivienda

Tener una vivienda sostenible se está convirtiendo cada vez más en una necesidad, no solo por obtener un ahorro en el consumo sino porque incide directamente en nuestro bienestar y además tienen un impacto positivo en el medio ambiente.

En Finques Rodés te contamos cuáles son las cinco mejoras que incrementarán la sostenibilidad de tu vivienda.

  • Mejorar el aislamiento térmico

Es uno de los puntos fundamentales para poder conseguir un hogar sostenible. Para ello, es importante revisar y mejorar el aislamiento de suelo, techo y paredes, con el objetivo de conservar mejor la temperatura durante todo el año y reducir el consumo de calefacción y de aire acondicionado.

  • Ventanas eficientes

Es junto con el aislamiento térmico, una de las mejores reformas que hay que realizar en una vivienda en materia de eficiencia energética. Lo mejor es instalar ventanas de doble y triple cristal, que además de aislar térmicamente también ayudan a aislar acústicamente de la vivienda.

  • Comprobar la iluminación

Una buena iluminación no solo ayuda a mejorar un ambiente sino que también puede ser algo importante en cuestión de sostenibilidad, las bombillas LED pueden reducir hasta un 90% el consumo con respecto a las halógenas, además de ser más duraderas.

  • Reducir el consumo de agua

Junto con la iluminación, la reducción del consumo de agua supone un fuerte impacto en un entorno y en las facturas, por eso, hay que apostar por la instalación de aireadores en los grifos o grifos termostáticos, así como incluir cisternas de doble descarga.

  • Apostar por instalaciones domóticas

Incluir tecnología en nuestro hogar para facilitarnos el día a día y poder controlar diferentes dispositivos, incluyendo la iluminación o las persianas, ayuda a controlar la eficiencia de un hogar.

Todas estas medidas no sólo mejorarán la sostenibilidad en la vivienda e incrementarán nuestro bienestar personal y el ahorro económico sino que además, conseguirán revalorizar el precio de nuestro inmueble.

Abrir chat
Benvingut al WhatsApp de Finques Rodés. Com li podem ajudar?