En una promoció d’habitatges nous, un dels tràmits que cal fer una vegada venuts tots és constituir la comunitat de veïns per vetllar pels interessos de tots els propietaris.

A Finques Rodés us expliquem com es constitueix una comunitat de propietaris.

El procés de constitució d’una comunitat de veïns està regit per la Llei de propietat horitzontal i això permet establir les jerarquies, les normes de convivència i els pagaments i les despeses perquè l’edifici es mantingui en funcionament i en perfecte estat.

Normalment, és el promotor qui s’encarrega de redactar els estatuts de la comunitat de propietaris quan fa l’escriptura d’obra nova i la divisió de propietat horitzontal davant de notari. Al document es reflecteixen les característiques de l’immoble i a partir de la superfície de cada habitatge es decideix la quota de participació de cadascun.

No hi ha un model concret per redactar els estatuts d’una comunitat de veïns, però el contingut se centra en instal·lacions i serveis, en repartició de despeses, així com en reglamentar les normes de convivència.

Si la Comunitat de Propietaris està creada per la promotora immobiliària, estarà obligada a proporcionar una còpia dels estatuts juntament amb l’escriptura de compravenda a cada propietari.

En cas que el promotor no hagi elaborat els estatuts, que no sol ser habitual, serà la mateixa comunitat de propietaris qui s’encarregui de redactar-los i aprovar-los en una junta extraordinària i per unanimitat per posteriorment inscriure’ls al Registre de la Propietat.

Un cop complertes les gestions, es convocarà la primera junta de veïns o junta Constituent a què han d’acudir tots els propietaris dels habitatges i els locals, ja que aquí s’elaborarà l’acta de constitució de la comunitat de veïns on s’adoptaran alguns acords entre els quals s’inclouen:

  • El nomenament de president i secretari, juntament amb la identificació de tots els assistents.
  • L’establiment i el període de durada de la Junta de propietaris que sol ser anual.
  • L’acord per registrar el llibre d’actes al Registre de la Propietat i la sol·licitud del CIF de la comunitat de veïns per a l’Agència Tributària.
  • L’obertura del compte corrent que s’utilitzarà per a ingressos i pagaments de la comunitat.
  • L’establiment de les quotes a pagar, depenent de l’habitatge de cadascun i l’aplicació d’un fons econòmic de reserva que ha d’assolir un 5% del pressupost anual.