El lloguer per mesos o lloguer per temporada apareix regulat en la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) i té algunes diferències respecte a un contracte d’arrendament d’habitatge tradicional.

A Finques Rodés t’expliquem com es pot gestionar amb èxit un lloguer per mesos.

Quan parlem del contracte d’arrendament d’ús diferent a habitatge i ens referim a un contracte de temporada, no s’ha de confondre amb l’arrendament turístic, ja que aquest entra en una altra categoria de lloguer.

Quan parlem de lloguer per mesos s’entén que no és un lloguer per habitatge habitual i establir aquest immoble com a residència estable i permanent, sinó que es tracta d’una solució ocasional o temporal, molt habitual en persones que lloguen per motius de treball o d’estudis.

En aquest cas, i encara que estiguem parlant d’una durada de mesos, aquest tipus de contracte no està regulat i per això, tant el propietari com l’inquilí han de decidir quin serà la durada d’aquest contracte i les pròrrogues en cas que anessin necessàries.

És important que el contracte reflecteixi els motius pel qual l’arrendament és temporal, que inclogui la durada que hagin pactat les parts i quin serà la quantia de la fiança, que en aquest cas ascendeix a dues mensualitats, així com establir la resolució del contracte.

Una altra dada important és que si es llogarà per menys de quatre mesos, no és imprescindible sol·licitar el certificat d’eficiència energètica però sí que és necessari que el propietari dipositi la fiança en l’Administració corresponent per a evitar sancions.

Respecte a les obligacions de l’inquilí, són similars a la de qualsevol tipus de lloguer: el pagament de la renda mensual i de la fiança, a més d’especificar el motiu del lloguer temporal. En aquest cas i en tractar-se d’un lloguer per un espai curt de temps, no val la pena canviar el titular dels subministraments.