Per poder aconseguir una hipoteca hem de complir una sèrie de requisits i condicions i en alguns casos, les entitats bancàries inclouen la figura de l’aval com a garantia que se’ls tornarà el préstec.

 

A Finques Rodés t’expliquem tot allò que has de saber com a avalista d’una hipoteca.

 

Per poder aconseguir finançament hipotecari, el sol·licitant ha de complir totes les condicions i requisits que estableix el banc però de vegades, si consideren que les garanties no són suficients, l’entitat financera pot demanar garanties addicionals i és aquí quan apareix la figura de l’avalista .

 

Quan se sol·licita un préstec hipotecari la primera garantia en cas d’impagament és el propi habitatge i després els ingressos o el patrimoni però si segueix havent-hi diners pendents i hi ha un avalador pel mig, l’entitat financera exigirà el pagament del préstec als avalistes, sobretot perquè els bancs prefereixen que se’ls tornin els diners a quedar-se amb propietats, per la qual cosa en cas d’impagament, fins i tot abans d’executar la garantia de l’habitatge s’executarà la garantia de l’aval.

 

Abans de signar res és molt important tenir en compte els aspectes principals pel que fa a la persona que fa d’avalador:

 

➔ Un cop signat el préstec hipotecari es limita la solvència, la qual cosa significa que serà molt més complicat poder demanar finançament i tampoc no es podrà avalar altres préstecs.

 

➔ L’altre aspecte important és que malgrat la mort de la persona que actua com a aval, si hi continua havent hipoteca no desapareix després de la mort de l’avalador sinó que forma part de l’herència i passa als hereus.

 

No obstant això, encara que la responsabilitat de l’avalador és per la totalitat del préstec més els interessos, aquest pot limitar-ne la responsabilitat, encara que en aquest cas pot ser que l’entitat bancària finalment no concedeixi el finançament.